Den hellige Johannes døperens fødsel (24. juni)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Johannes døperens fødsel

Jonsok – St. Hans

(Ad Missam in die – høytidsmesse)

Denne høytiden har en vigilie.

Messens tekster

Inngangsvers

Joh 1,6–7; Luk 1,17

Det var en mann, sendt fra Gud: hans navn var Johannes.
Han kom for å vitne om lyset
og forberede folket på Herrens komme.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Gloria brukes.

Kirkebønn

Evige Gud, du sendte den salige Johannes Døperen for å berede ditt folk til å ta imot Kristus, vår Herre. Gi dine barn å glede seg ved dine gaver, og led alle troende på frelsens og fredens vei. Ved vår Herre …

1. lesning

Jes 49,1–6
Jeg gjør deg til et lys for folkeslag

Hør på meg, dere fjerne kyster, lytt, dere folk langt borte! Fra mors liv av har Herren kalt meg, før jeg ble født, har han nevnt mitt navn. Han har gjort min munn til et skarpt sverd og skjult meg i skyggen av sin hånd. Han har gjort meg til en spiss pil og holder meg gjemt i sitt kogger. Han sa til meg: «Du er min tjener – Israel, på deg vil jeg vise min herlighet.»

Men jeg sa: «Forgjeves har jeg strevet, til ingen nytte har jeg brukt opp min kraft. Min rett er likevel hos Herren, min lønn er hos min Gud.»

Og nå sier Herren, som fra jeg var i mors liv har formet meg til sin tjener for å føre Jakob tilbake til ham og samle Israel hos ham – jeg er æret i Herrens øyne, min Gud er blitt min styrke – han sier:

«Det er ikke nok at du er min tjener som skal gjenreise Jakobs stammer og føre de bevarte av Israel tilbake. Jeg gjør deg til et lys for folkeslag, så min frelse kan nå til jordens ende.»

Responsoriesalme

Sal 139 (138),1–3. 13–14ab. 14c–15

Omkved: Du er Herren som gjør underverk.

Herre, du gransker og kjenner meg,
om jeg sitter eller står opp, så vet du det.
Du kjenner mine tanker langt borte fra,
vet min vei og mitt hvilested.
Du utforsker mine veier,
hvert ord som går ut av min munn.

Du har dannet hjerte og nyrer,
fra mors liv har du formet meg.
Jeg takker deg fordi jeg er underfullt skapt,
og underfull er din gjerning.

Mine ben var ikke skjult for deg,
da jeg ble dannet i mørket,
virket i jordens dyp.

2. lesning

Apg 13,22–26
Johannes hadde alt forberedt Kristi komme ved å forkynne

I de dager sa Paulus:

«Herren har opphøyet David til konge over våre fedre. Det er han som han vitner om, der han sier: ‘Jeg har funnet David, Isais sønn, en mann etter mitt hjerte; han skal utføre alt hva jeg vil.’ Det er nå, av hans ætt at Gud, tro mot sitt løfte, har oppreist Israels Frelser, Jesus. Johannes hadde alt forberedt hans komme, ved å forkynne en dåp som tegn på omvendelse, for hele Israels folk.

Da han stod ved slutten av sitt verk, sa Johannes: ‘Den dere tror jeg er, den er jeg ikke; men den som kommer etter meg, hans sandalrem er jeg ikke verdig til å løse.’

Brødre, – både dere av Abrahams ætt og dere gudfryktige, – det er dere dette budskap om frelsen gjelder!»

Halleluja

Jf. Luk 1,76

Halleluja. Du barn, profet for Den Høyeste,
du skal gå forut for Herren og rydde hans veier. Halleluja.

Evangelium

Luk 1,57–66. 80
Johannes er hans navn

For Elisabet kom nå tiden da hun skulle føde, og hun bragte til verden en sønn. Og alle hennes naboer og slektninger tok del i hennes glede, da de fikk høre hvor stor en miskunn Herren hadde vist henne. Så på den åttende dag, da de kom for å omskjære gutten, ville de kalle ham Sakarias etter faren.

Men hans mor svarte: «Nei, han skal hete Johannes.»

De innvendte: «Men det er jo ingen i din slekt som heter så!» og med tegn bad de faren la dem vite hva han ville gutten skulle hete.

Da bad han om en tavle og skrev, til alles undring: «Johannes er hans navn.» Og straks ble hans munn åpnet og hans tungebånd løst, og han priste Gud. Frykt og age grep alle som bodde der omkring, og snart ble disse hendelsene fortalt videre, ut over fjellbygdene i hele Judea. De gikk dypt i hjertet på alle som hørte om dem, og folk undret seg på hva dette barnet vel skulle bli til. Og sant var det at Herren holdt sin hånd over ham.

Men gutten vokste opp og ble full av åndskraft. Han holdt til i ødemarken, inntil den tid kom da han skulle stå frem for Israel.

Credo

Credo brukes.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Johannes forberedte Guds Sønns komme ved å forkynne for hele Israels folk en dåp som tegn på omvendelse. La oss be om hjelp til å høre og forstå Guds tale til oss:

L: For alle som blir døpt eller bærer barn til dåpen,
at de med glede og i lydighet må ta imot Guds Sønn.

L: For konger og andre herskere,
at de må bøye seg for Jesus,
han som er Guds Sønn og av Davids ætt
som Herren opphøyet til konge over Israel,
og som Johannes Døperen forkynte.

L: For foreldre som har lært Evangeliet å kjenne,
at de ikke må presses til å handle i strid med ordet.

L: For de barn som blir døpt hos oss,
at de i oppveksten må lære Gud å kjenne.

Nåderike Gud,
du som ikke lar oss være alene i verden,
gi oss å ta imot ditt budskap til oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vi legger gaver på ditt alter for å feire Døperens fødsel. Vi ærer ham som forutsa Frelserens komme, og pekte ham ut for oss da han kom, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Forløperens misjon

I sannhet, det er verdig og rett,
vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
Vi lovpriser din storhet
som vi ser i den salige Johannes,
han som ble Kristi forløper
og hedret fremfor alle som er født av en kvinne.
I sin mors liv jublet han av fryd over Frelserens komme;
ved sin fødsel bragte han stor glede,
og som den eneste av profetene
utpekte han Guds lam, som gir oss forløsning.
I Jordans flod døpte han dåpens opphavsmann,
og således gjorde han dette vann hellig.
Ved sin blodige død fikk han bære
det høyeste vitnesbyrd om Kristus.
Derfor priser vi deg uten opphør på jorden,
og sammen med himlenes krefter
roper vi alle dager til din majestet:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Luk 1,78

Ved vår Guds barmhjertighet og miskunn
har soloppgang fra det høye gjestet oss.

Slutningsbønn

Herre, vi har fått ny styrke ved Lammets bord. Vi ber deg at vi som gleder oss ved den salige Johannes Døperens fødsel, må erkjenne vår Gjenløser i ham som Døperen forutsa, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Utsendelse

Musikkforslag