Den hellige Johannes døperens fødsel (24. juni, vigilie)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Johannes døperens fødsel

Ad Missam in Vigilia – helgaftenmesse

Dette er vigilien til høytiden Den hellige Johannes døperens fødsel.
Denne messe anvendes om aftenen 23. juni, før eller etter høytidens første vesper.

Messens tekster

Inngangsvers

Luk 1,15. 14

Han skal være stor i Herrens øyne,
og fra mors liv av skal han bli fylt med Den Hellige Ånd,
og mange skal glede seg over hans fødsel.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Gloria brukes.

Kirkebønn

Allmektige Gud, la dine barn vandre på frelsens vei: Hjelp oss å ta imot det som forløperen, den salige Johannes, forkynte, så vi kan nå frem til ham som Johannes banet vei for, vår Herre Jesus Kristus, som lever og råder …

1. lesning

Jer 1,4–10
Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg

På den tid da Josjia var konge i Juda, kom Herrens ord til meg, og det lød så: «Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du ble født, helliget jeg deg; til profet for folkene satte jeg deg.»

Men jeg svarte: «Å, Herre Gud, jeg kan ikke tale; jeg er så ung!»

Da sa Herren til meg: «Si ikke at du er ung! Alle jeg sender deg til, skal du gå til, og alt jeg befaler deg, skal du tale. Vær ikke redd for dem, for jeg vil være med deg og berge deg,» lyder ordet fra Herren.

Så rakte Herren ut hånden og rørte ved min munn. Og Herren sa til meg: «Se, jeg legger mine ord i din munn. Jeg setter deg i dag over folk og riker for at du skal rykke opp og rive ned, ødelegge og bryte i stykker, bygge og plante.»

Responsoriesalme

Sal 71 (70),1–2. 3–4a. 5–6ab. 15ab og 17

Omkved: Fra mitt livs første stund har jeg satt min lit til deg.

Til deg, Herre, tar jeg min tilflukt,
aldri i evighet skal jeg stå til skamme.
Forsvar meg i din rettferd og fri meg ut,
vend øret til min bønn og frels meg.

Vær meg en bolig, en borg til frelse,
for du er min festning og min tilflukt.
Fri meg, Gud, fra den gudløses hånd,
fra den som øver urett og vold.

For du, Herre, er mitt håp,
min støtte fra ungdommen av.
Fra mitt livs første stund
har jeg satt min lit til deg.

Min munn skal forkynne din pris,
hele dagen din frelse.
Gud, du har lært meg fra mine unge år,
om dine underverk har jeg sunget til denne dag.

2. lesning

1 Pet 1,8–12
Denne frelsen var det profetene grublet og grunnet over

Brødre, dere elsker Jesus Kristus uten å ha sett ham; fremdeles ser dere ikke, men i tro på ham lever dere i en gledesjubel, som i sin herlighet er større enn hva ord kan romme, fordi dere er i ferd med å nå frem til troens mål: sjelens frelse.

Denne frelsen var det profetene grublet og grunnet over, når de varslet den nåde som var bestemt for dere. Når den Kristi Ånd som var i dem, vitnet om hva Kristus skulle lide og den herlighet han deretter skulle oppleve, søkte de å utforske hvordan alt dette skulle foregå, og hva for en tidsalder den siktet til. Og da ble det dem åpenbart at det ikke var seg selv de tjente med sitt budskap, men dere; og nå er det blitt dere forkynt av dem som i kraft av Den himmelsendte Hellige Ånd har bragt dere Evangeliet. Dette er ting som til og med englene gjerne ville se inn i!

Halleluja

Jf. Joh 1,7; Luk 1,17

Halleluja. Han kom for å vitne om lyset,
og gjøre folket rede for Herrens komme. Halleluja.

Evangelium

Luk 1,5–17
Hun skal gi deg en sønn, som du skal kalle Johannes

I de dager da Herodes var konge i Judea, var der en prest ved navn Sakarias. Han hørte til Abias ukeskift, og hans hustru, som het Elisabet, var av Arons ætt. De var begge rettferdige i Guds øyne, holdt alle Herrens bud og forskrifter og var ulastelige i all sin ferd. Men de hadde ingen barn, for Elisabet var ufruktbar; og de var nå begge oppe i årene.

Men så en gang var Sakarias i templet for å forrette tjenesten for Herrens åsyn, – det var hans ukeskift som hadde tur. Og en dag ble han, som skikken var, tatt ut ved loddtrekning til å brenne røkelsen i Herrens helligdom. Hele folkemengden stod utenfor i bønn, mens røkelsesofferet ble frembåret. Da viste Herrens engel seg for ham, til høyre for røkofferalteret. Sakarias ble forferdet ved synet, og frykten grep ham.

Men engelen sa til ham: «Frykt ikke, Sakarias! Din bønn er hørt, og din hustru Elisabet skal gi deg en sønn, som du skal kalle Johannes. Han skal bli deg til glede og fryd, men også mange andre skal få grunn til å glede seg over hans fødsel. For han skal være stor i Herrens øyne: Vin og berusende drikker skal han ikke røre, men fra mors liv av skal han bli fylt med Hellig Ånd. Mange av Israels barn skal han føre tilbake til Herren, deres Gud; han skal gå i forveien for ham, i Elijas ånd og kraft, – for å forsone fedrene med barna, og føre de opprørske inn på de rettskafnes veier, så folket kan bli rede for Herrens komme.»

Credo

Credo brukes

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Johannes Døperen ble sendt til verden som Guds siste profet før Sønnen selv trådte frem. La oss be om nåde til å høre og ta imot det profetiske budskap i vår tid:

L: For alle som forkynner Kristus,
at de må la seg opplyse av budskapet fra Gud
som dannet den frelseshistoriske bakgrunnen for Jesu liv og virke.

L: At statenes ledere må lytte til Guds ord,
også når det bæres frem av små og svake budbærere.

L: For ektepar som ikke får de barn de ber om,
at Gud i sin nåde må lytte til deres bønner.

L: At vi når vi holder gudstjeneste,
må merke Guds mektige og nådige tale til oss.

Barmhjertige Gud,
alt i mors liv utvalgte du Johannes til profetgjerning.
Kom til oss med ditt nåderike budskap.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Himmelske far, tillitsfullt ber vi deg:

L: Gi oss styrke til å vende om, slik at vi kan følge Kristus.

L: Gi oss kraft til å leve våre liv som en forkynnelse av Gudsrikets komme.

L: Vær med oss når vi tviler, og gi oss evne til å se ditt virke i det som skjer.

L: Voks i oss, fyll våre hjerter med dåpens nåde og Kristi Ånd, slik at han blir alt i alle.

L: Skjenk oss ydmykhetens nådegave.

Allmektige evige Gud! Du glemmer nådig våre synder, men den pakten du har sluttet med ditt folk glemmer du aldri. Johannes Døperen forkynte Kristus som Guds Lam og Messias og oppfordret Israel til å vende seg til ham. La oss alltid minnes røsten som ropte i ørkenen og viste oss frelsens vei. Det ber vi om, du som lever og råder, Gud fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til de gaver som ditt folk bærer frem på festen for den salige Johannes Døperen. Gi oss å virkeliggjøre i vårt liv det som vi feirer i mysteriet. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Forløperens misjon

I sannhet, det er verdig og rett,
vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
Vi lovpriser din storhet
som vi ser i den salige Johannes,
han som ble Kristi forløper
og hedret fremfor alle som er født av en kvinne.
I sin mors liv jublet han av fryd over Frelserens komme;
ved sin fødsel bragte han stor glede,
og som den eneste av profetene
utpekte han Guds lam, som gir oss forløsning.
I Jordans flod døpte han dåpens opphavsmann,
og således gjorde han dette vann hellig.
Ved sin blodige død fikk han bære
det høyeste vitnesbyrd om Kristus.
Derfor priser vi deg uten opphør på jorden,
og sammen med himlenes krefter
roper vi alle dager til din majestet:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Luk 1,68

Lovet være Herren, Israels Gud,
for han har gjestet sitt folk og løst det ut.

Slutningsbønn

Herre, vi er blitt mettet ved ditt hellige måltid. La den salige Johannes Døperens forbønn følge oss og vinne nåde for oss hos din Sønn. Han er det Lam som tar bort våre synder, slik Døperen forkynte. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse