Herrens dåp (år B)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: *Herrens dåp

Messens tekster

Søndag etter Herrens åpenbaring
Hvor Herrens åpenbaring flyttes til en søndag som inntreffer på 7. eller 8. januar, feires Herrens dåp på etterfølgende mandag.

Inngangsvers

Jf. Matt 3,16–17

Da Herren var blitt døpt, åpnet himlene seg,
og Ånden, lik en due, senket seg over ham,
og Faderens røst sa: «Dette er min Sønn, som jeg har kjær,
han som har all min yndest.»

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, da Kristus var blitt døpt i Jordans flod, og Den Hellige Ånd steg ned over ham, forkynte du at han var din elskede Sønn. La oss som ble dine barn, gjenfødt av vann og Den Hellige Ånd, alltid forbli i din kjærlighet. Ved ham, vår Herre …

Eller:

Kirkebønn

Allmektige Gud, din enbårne Sønn har åpenbart seg i vår menneskenatur. Vi ber deg: La oss bli fornyet i vårt indre ved ham som ble oss lik i det ytre, han som lever og råder …

Når denne fest feires på mandag, velges før Evangeliet én av lesningene nedenfor.
Lesninger, responsoriesalme og hallelujavers fra år A kan også brukes.

1. lesning

Jes 55,1–11
Kom og få vann; hør, så skal dere få leve.

Så sier Herren: Hør, alle som tørster, kom hit og få vann! Kom, dere som ikke har penger! Kjøp korn, så dere kan spise, ja, kom og kjøp uten penger, uten betaling vin og melk! Hvorfor bruker dere penger til det som ikke er brød, og lønnen for deres arbeid til slikt som ikke metter? Hør, ja hør på meg, så skal dere få spise det som godt er, og fryde dere over fete retter.

Vend øret hit og kom til meg, hør, så skal dere få leve. Jeg vil slutte en evig pakt med dere og vise dere varig troskap, slik jeg gjorde mot David. Ham satte jeg til et vitne for folk, til fyrste og hersker over folkeslag. Du skal kalle på folk du ikke kjenner, og folk som ikke kjenner deg, skal komme løpende til deg; for Israels Hellige, Herren din Gud, har gitt deg ære og herlighet.

Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær! Den ugudelige skal forlate sin vei og ugjerningsmannen oppgi sine tanker og vende om til Herren, så vil han vise barmhjertighet, til vår Gud, for han vil gjerne tilgi. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, lyder ordet fra Herren. Som himmelen er høyere enn jorden, er mine veier høyere enn deres veier og mine tanker høyere enn deres tanker.

Likesom regnet og sneen faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit før det har vannet jorden, gjort den fruktbar og latt det spire og gro på den, gitt såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise, slik er det også med mitt ord, det som går ut av min munn. Det vender ikke tomt tilbake til meg, men utfører det jeg vil, og fullfører det jeg sender det til.

Responsoriesalme

Jes 12,2–3. 4bcd. 5–6

Omkved: Med glede skal dere øse av frelsens kilder.

Se, han er min frelses Gud, jeg er trygg, jeg frykter ikke.
Herren er min sang, min styrke og min frelse.
Med glede skal dere øse
av frelsens kilde.

Takk Herren, påkall hans navn,
gjør kjent blant folkene hans gjerning, hans store navn.
Lovpris Herren, han har gjort underfulle ting,
gjør det kjent for hele jorden.
Rop av glede og fryd, alle som bor på Sion,
stor er Israels Hellige i deres midte.

2. lesning

1 Joh 5,1–9
Ånden, vannet og blodet

Høyt elskede, enhver som tror at Jesus er Messias, er født av Gud. Og å elske en far betyr å elske hans barn. At vi elsker Gud og holder fast ved hans bud, er tegnet på at vi elsker Guds barn. For å elske Gud er jo nettopp å overholde hans bud. Og hans bud er ingen byrde, for enhver som er født av Gud, seirer over verden.

Og seieren, det er vår tro: Det er den som har overvunnet verden. Ja, hvem er vel verdens beseirer, andre enn den som tror at Jesus er Guds Sønn?

Det er Jesus Kristus som er kommet med vannet og blodet – ikke med vann alene, men både med vannet og blodet. Og Ånden er den som vitner, for Ånden er sannheten. Ja, de er tre som vitner: Ånden, vannet og blodet, og disse tre samstemmer.

Vi godtar jo menneskers vitnesbyrd? men så gjelder Guds vitnesbyrd desto mer. Og her har Gud avgitt et vitnesbyrd om sin egen sønn.

Halleluja

Jf. Joh 1,29

Halleluja. Johannes ser Jesus komme mot seg, og sier:
Se – der er Guds lam, han som tar bort verdens synd. Halleluja.

Evangelium

Mark 1,7–11
Du er min sønn som jeg har kjær, du har all min yndest!

På den tid forkynte Johannes: «Etter meg kommer en som er mektigere enn jeg – en som jeg ikke engang er verdig til å bøye meg og knytte opp sandalremmen for. Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere i Hellig Ånd.»

På denne tiden kom også Jesus fra Nasaret i Galilea og lot seg døpe av Johannes i Jordan. Og i det samme han steg opp av vannet, så han himlene åpne seg og Ånden senke seg ned over ham som en due, mens det lød en røst fra himmelen: «Du er min sønn, som jeg har kjær, du har all min yndest!»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Vi avslutter i dag årets julefeiring. La oss med våre forbønner vende oss til ham som ifølge Johannes' første brev kom til oss med vannet og blodet:

L: Om Den Hellige Ånds bistand i vår tid
når vi forkynner Kristus og frelsesmysteriene.

L: For dem som er gitt ansvar i det borgerlige samfunn,
at de må føye sine tanker etter Guds tanker.

L: For alle som tørster etter åndelig hjelp,
at de må se den hjelp Herren bragte til de tørstende.

L: For Kirken her hos oss
når den forvalter dåpens sakrament.

Barmhjertige Gud, himmelske Far,
du talte til oss da din Sønn ble døpt av Johannes.
La din Ånd virke i oss
når vi hører Evangeliet og mottar sakramentene.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre, Jesu dåp er en av de viktigste hendelsene i Det nye testamentet. Når vi nå ber til Gud vår Far, vær åpne for Den hellige Ånd, slik som Jesus var.

L: Vi ber for Kirken, at hun alltid må forbli åpen for Den hellige Ånds virke og kraft, at Kirken igjennom sin nærhet til Kristus må forbli Faderens kjæreste eie.

L: Vi ber for verdens ledere, at de må se behovet for den trøstende styrke Guds Hellige Ånd gir, den samme Ånd som ene og alene kan gi verden dens sanne mål og mening.

L: Vi ber for alle med bekymret samvittighet, at de må løses av Den hellige Ånd så de kan leve et fullt kristent liv, og at de uten frykt kan forkynne at Jesus er Herre.

L: Vi ber for vår menighet, at vi ved Den hellige Ånds kraft må fornye vårt dåpsløfte og fylles med den kristne kjærlighet, glede og håp.

Allmektige Gud og Far, du sendte din Hellige Ånd over Jesus i hans dåp. Send den samme Ånd over oss i dag, slik at vi bedre kan leve ut våre dåpsløfter til deg. Det ber vi deg om, du som lever og råder, Gud fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot de gaver vi bringer deg på festen for din elskede Sønns åpenbaring. La dine troendes offergaver bli forvandlet til hans offer som i sin miskunn tar bort verdens synder, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Herrens Dåp

I sannhet, det er verdig og rett,
vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud.
Med underfulle tegn beseglet du den nye dåp i Jordan.
Ved din røst fra himmelen skulle vi tro
at ditt Ord har tatt bolig blant menneskene,
og ved Ånden som steg ned i en dues skikkelse,
skulle vi erkjenne at Kristus, din tjener,
ble salvet med gledens olje,
og er sendt til å forkynne det glade budskap for de fattige.
Derfor priser vi deg uten opphør på jorden,
og sammen med himmelens krefter
roper vi alle dager til din majestet:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 1,32.34

Se, om ham var det Johannes vitnet:
«Jeg har sett det, og dette er mitt vitnesbyrd:
Han er Guds Sønn.»

Slutningsbønn

Herre, vi er blitt mettet med dine hellige gaver. Ydmykt ber vi deg: La oss som trofast lytter til din enbårne Sønn, både få kalles og være dine barn. Ved ham, Kristus, vår Herre.

Utsendelse

Fra dagen etter festen for Herrens dåp inntil tirsdag før fastetiden er den liturgiske tid det alminnelige kirkeår.