Jesu hjertefest (år C)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Jesu hjertefest

Fredag etter 2. søndag etter Pinse

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 33 (32),11.19

Hans hjertes tanker står fast fra slekt til slekt,
for å fri deres sjeler fra døden
og holde dem i live på nødens dag.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige Gud, vi ærer din elskede Sønns hjerte, og minnes de store velgjerninger som åpenbarer hans kjærlighet til oss. Vi ber deg: Gi oss del i den rike nåde som strømmer fra denne gavmilde kilde. Ved vår Herre …

Eller:

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, i din Sønns hjerte åpner du for oss kjærlighetens uendelige rikdom. Gi oss som har såret ham ved våre synder, å sone på verdig vis når vi bringer ham vår kjærlighets offer. Ved ham, vår Herre …

1. lesning

Esek 34,11–16
Selv vil jeg være hyrde for mine får og få dem til å roe seg

Så sier Herren Gud:

Jeg vil selv lete etter mine får og se til dem. Likesom en gjeter er hos flokken sin og tar seg av fårene den dagen de blir spredt, slik vil jeg ta meg av mine får og berge den hjem fra alle de steder de kom til da de ble spredt den mørke og skytunge dagen. Jeg vil hente dem hjem fra folkene og samle dem fra landene og føre dem hjem til deres eget land. Så skal jeg gjete dem på Israels fjell, i dalene og hvor de ellers bor i landet. På gode beitemarker vil jeg gjete dem, på Israels høye fjell skal de ha sin havnegang. Der skal de roe seg på grønne voller og gå på fete beiter oppe på Israels fjell.

Selv vil jeg være hyrde for mine får og få dem til å roe seg, lyder ordet fra Herren Gud. De bortkomne vil jeg lete opp, og de fordrevne vil jeg samle, de skadede vil jeg forbinde, og de syke vil jeg lege. Men de fete og friske vil jeg vokte. Jeg skal gjete dem på rett vis.

Responsoriesalme

Sal 23 (22),1–3a. 3b–4. 5. 6

Omkved: Herren skal være deres hyrde og føre dem til livets kilde.

Herren er min hyrde, i hans hånd er overflod.
Han lar meg ligge på grønne enger.
Han fører meg til vann der jeg får hvile
og gir meg nye krefter.

Han leder meg på rette stier,
så jeg kan ære hans navn.
Selv om jeg går i dødsskyggens dal,
det onde skremmer meg ikke.
For, Herre, du er med meg,
din kjepp og din stav, de trøster meg.

Du dekker mitt bord for fiendens øyne
og salver mitt hode med olje,
mitt beger er fylt til randen.

Bare miskunn og det som godt er,
skal følge meg alle dager,
og jeg skal bo i Herrens hus
gjennom lange tider.

2. lesning

Rom 5,5–11
Gud gir oss beviset på sin kjærlighet

Brødre, Guds kjærlighet er blitt utgydt i våre hjerter, ved Den Hellige Ånd som vi har mottatt. For vi var ennå hjelpeløse den gang Kristus, til den fastsatte tid, gikk i døden for synderne. Knapt ville vel ellers noen gå i døden, selv for en rettferdig mann – jo, for et godt menneske ville kanskje enkelte manne seg opp til å dø.

Men Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere; slik gir Gud oss beviset på sin kjærlighet, og desto sikrere kan vi da være på å bli frelst fra Guds vredes dom ved ham, nå som vi er rettferdiggjort ved hans blod.

Ble vi forsonet med Gud ved hans Sønns død, den gang vi var hans fiender, langt større grunn er det da til at vi skal bli frelst ved hans liv, nå da vi er forsonet – ja, ikke bare forsonet, men også fulle av glad tillit til Gud ved vår Herre Jesus Kristus, ved hvem vi nå har mottatt forsoningen.

Halleluja

Joh 10,14

Halleluja. Jeg er den gode hyrde, sier Herren.
Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Halleluja.

Eller:

Halleluja

Matt 11,29ab

Halleluja. Ta mitt åk på dere, sier Herren,
og gi dere i lære hos meg, for jeg er mild og ydmyk av sinn. Halleluja.

Evangelium

Luk 15,3–7
Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen den sauen jeg hadde mistet

På den tid fortalte Jesus denne lignelsen til fariseerne og de lovkyndige:

«Hvem av dere, om han hadde hundre sauer og mistet en av dem, ville ikke la de niognitti være igjen ute i marken og lete etter den bortkomne til han fant den? Og når han hadde funnet den, ville han glad bære den hjem på sine skuldre, og så ville han kalle sammen sine venner og sine naboer og si: ‘Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen den sauen jeg hadde mistet!’

Og jeg sier dere, at slik blir det større glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn over niognitti rettferdige, som ikke har noe å angre.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Hjertet står som symbol på det dypeste og inderligste. La oss be om den samme kjærlighet som Gud av hjertet har vist oss i Kristus:

L: For Kirkens hyrder,
at de med hele seg må elske og vise omsorg
for de menigheter, fellesskap og enkelttroende
som de er betrodd omsorgen for.

L: For våre politikere og andre makthavere,
at de av Kristus må lære kjærlighet og forsoning.

L: For dem som er gått bort fra Kirken,
at de må bli vunnet tilbake ved at de ser
med hvilken kjærlighet Kristus elsker dem.

L: At vi må se på Kristus
og elske hverandre med hans hjertelige kjærlighet.

Himmelske Far,
din Sønn døde for oss mens vi ennå var syndere,
og gav oss slik beviset på din kjærlighet til oss.
Vi ber deg la den samme kjærlighet gjennomtrenge oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vi ber deg, se til den rike kjærlighet som bor i din elskede Sønns hjerte, og la vår offergave vinne ditt behag og bli til soning for våre synder. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Kristi uendelige kjærlighet

I sannhet, det er verdig og rett,
vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
Løftet opp på korset,
gav han seg selv for oss
i underfull kjærlighet,
og lot blod og vann flyte fra sin gjennomborede side.
Herfra skulle Kirkens sakramenter strømme,
så alle mennesker kunne drages til Frelserens åpne hjerte,
og med glede øse av frelsens kilder.
Derfor priser vi deg med alle engler og hellige,
idet vi alle dager istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 7,37–38

Herren sier: Den som tørster, han komme til meg for å drikke.
Den som tror på meg, fra hans bryst skal det rinne strømmer av levende vann.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 19,34

En av soldatene stakk et spyd i hans side,
så blod og vann fløt ut.

Slutningsbønn

Herre, la kjærlighetens sakrament tenne din kjærlighet i oss, så vi stadig drages til din Sønn, og lærer å gjenkjenne ham i våre brødre, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Utsendelse

Musikkforslag