Laterankirkens vigselsfest (9. november)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Laterankirkens vigselsfest

Messens tekster

Fellesmesser for kirkevigsel (B – «…på andre steder enn i den vigslede kirke»).

Inngangsvers

Kfr. Åp 21, 2

Jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, smykket som en brud for sin brudgom.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige Gud, av levende og utvalgte stener bygger du en evig bolig for din majestet. Styrk nådens ånd i din Kirke, så det folk som er deg tro, vokser og sammenføyes lik et byggverk, og fullendes i det himmelske Jerusalem. Ved vår Herre…

Eller:
Allmektige Gud, du som kaller ditt folk din Kirke, gi oss som samles i ditt navn å frykte, elske og følge deg. Vær vår hyrde, og før oss frem til fullendelsen i himmelen. Ved vår Herre…

1. lesning

Esek 47, 1-2.8-9.12
Jeg så vann velle frem fra templet, og alle som dette vann nådde frem til, er blitt frelst

I de dager førte Herrens hånd meg til helligdommens inngang. Og se, det kom vann ut under templets dørterskel mot øst, for templet vendte mot øst. Vannet rant fra husets høyre side, syd for alteret. Så lot han meg gå ut gjennom den porten som vender mot nord, og førte meg omkring utenfor til den ytre port, den port som vender mot øst. Og se, vannet vellet frem fra høyre side. Mannen som gikk ved siden av meg, sa til meg: Dette vannet renner til bygdene i øst, videre ned til ødemarken og til slutt ut i Dødehavet. Og når det kommer ut i Dødehavet, blir vannet der friskt. Og alle levende skapninger som fins der den store bekken kommer, skal leve. Fiskene skal bli meget tallrike, for overalt der dette vann kommer, blir det sunnhet og liv. Ved bekken skal det på begge bredder vokse alle slags frukttrær. Trærnes blader skal ikke visne, og det skal aldri bli slutt på frukten. Hver måned skal de bære ny frukt, for vannet de får, kommer fra helligdommen. Og frukten skal være til mat, og bladene til legedom.

Responsoriesalme

Sal 46 (45), 2-3. 5-6. 8-9

Omkved: En elv med mange armer fryder Herrens stad.

Gud er oss et mektig vern, en hjelper som alltid er rede. Derfor frykter vi ikke om jorden ryster, om fjellet bever i havets dyp.

En elv med sine armer fryder Herrens stad, helliger Den Høyestes bolig. Gud er i dens midte, den kan ikke rokkes. Herren kommer den til hjelp ved morgengry.

Herren, Hærskarenes Gud, er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg. Kom og se hva Herren har gjort, han som fyller jorden med age.

2. lesning

1 Kor 3, 9c-11.16-17
Dere er Guds tempel

Brødre, vi er Guds byggverk. Med den nåde Gud har gitt meg har jeg lagt grunnvollen, som en klok byggmester; så bygger en annen videre på den. Men hver enkelt får se til hvordan han bygger. For ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt – nemlig Jesus Kristus. Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere? Og ødelegger noen Guds tempel, skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og dette templet er – dere selv.

Evangelievers

2 Krøn 7, 16

Halleluja. Jeg har utvalgt og helliget dette hus, for at mitt navn skal bo der til evig tid. Halleluja.

Evangelium

Joh 2, 13-22
Han talte om sitt legemes tempel

Jødenes Påske var nær, og Jesus drog opp til Jerusalem. Han kom til templet og fikk se alle dem som solgte okser, sauer og duer, og likeså pengevekslerne som hadde slått seg ned der. Da laget han seg en svøpe av rep og drev dem alle sammen ut av helligdommen, med sine sauer og okser; han strødde pengevekslernes mynt utover og veltet bordene for dem, og til duekremmerne sa han: «Få dette vekk herfra, og gjør ikke min Fars hus til en kremmerbod.» Og disiplene mintes noe som står skrevet: 'Iver for ditt hus skal fortære meg'. Men jødene tok til orde og spurte ham: «Hva for et tegn har du å vise oss, siden du gjør dette?» Jesus svarte: «Riv dette tempel ned! Så skal jeg reise det opp igjen på tre dager.» Jødene innvendte: «Det har tatt seksogførti år å bygge dette templet, og du vil reise det opp igjen på tre dager?» Men han talte om sitt legemes tempel. Og siden, da han ble oppreist fra de døde, mintes disiplene hva han hadde sagt, og trodde på Skriften og på Jesu ord.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Laterankirken, Romas domkirke, er kalt «mor og hode for alle kirker i Roma og verden». La oss med et Kyrie-rop be:

L: Om at Kirken i Roma og dens biskop, pave Frans,
må tjene til enhet mellom lokale kirker og alle kristne.

L: For utøvelsen av pavens verdslige gjøremål,
at den må være et eksempel på god og ansvarlig moral.

L: For pavens omsorg for de lidende i og utenfor Roma,
at det må være et enhetens tegn som gir håp og mot.

L: For alle pilegrimer som besøker kirkene i Roma,
at de der må oppleve de helliges samfunn
– både ved minnet om de hellige og i møtet med dagens Kirke.

L: (For «peterspengene» som i dag samles inn,
at de må bidra til å gjøre Den katolske kirke i hele verden
til et solidaritetens og kjærlighetens fellesskap.)

Hellige Gud, himmelske Far,
Laterankirken er for oss et håndfast tegn på enhet og fellesskap.
Vi ber deg samle til ett din Kirke i Roma og i hele verden.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot våre offergaver. Bønnhør oss som ber på dette sted, og la oss finne styrke i dine sakramenter. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Kirken - Kristi brud og Den Hellige Ånds tempel

I sannhet, det er verdig og rett,
vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud.
Du bor i dette bønnens hus,
og skjenker oss stadig hjelp ved din nåde.
Du gjør oss til Den Hellige Ånds tempel,
fylt av lyset fra et liv til din ære.
Du helliggjør også den levende Kirke
som dette hus vitner om,
og som er Kristi brud.
Uten opphør lar du den fryde seg
som en mor over sine barn,
og lar den bygge sitt hjem i himmelen til din ære.
Derfor priser vi deg med alle Engler og Hellige,
idet vi alle dager istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Kfr. 1 Pe 2, 5

Vær levende stener, sammenføyet til et åndelig byggverk; bli et hellig presteskap.

Slutningsbønn

Herre, du vil at din Kirke på jorden skal være oss til et tegn på det himmelske Jerusalem. Gjør oss som har mottatt dette sakrament, til din nådes tempel, og før oss inn i din herlighets bolig. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse