Den Hellige Treenighet (år C)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra P9c)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Festen for Den Hellige Treenighet

Første søndag etter Pinse

Messens tekster

Inngangsvers

Lovet være Gud Fader,
Guds enbårne Sønn
og Den Hellige Ånd,
som har øvet barmhjertighet mot oss.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Gud, vår Far, du har sendt sannhetens Ord og helliggjørelsens Ånd inn i verden, og åpenbart for menneskene din Treenighets mysterium. La oss når vi bekjenner den sanne tro, erfare Treenighetens evige herlighet og tilbe enheten i majestetens allmakt. Ved vår Herre …

1. lesning

Ordsp 8,22–31
Før jorden ble til, ble Visdommen født

Så sier Visdommen:

Jeg var det første Herren skapte, hans første verk i fordums tid.

I opphavet ble jeg formet, i begynnelsen, før jorden ble til.

Jeg ble født før havdypet var der, før kildene fyltes med vann. Før fjellene ble satt på plass, før alle haugene ble jeg født, før Herren hadde skapt jord og marker og de første klumper av muld på jorden.

Jeg var der da han reiste himmelen og spente hvelvingen over dypet, da han samlet skyene der oppe og lot havdypets kilder strømme. Da han satte en grense for havet, så vannet stanset der han bød, og han la jordens grunnvoll, da var jeg bygningsmann hos ham. Jeg var til glede for ham dag etter dag og lekte stadig for hans ansikt. Jeg lekte på hele hans vide jord og hadde min fryd i menneskenes barn.

Responsoriesalme

Sal 8,4–5. 6–7. 8–9

Omkved: Herre, vår Herre,
stort er ditt navn over den vide jord!

Når jeg ser din himmel, dine henders verk,
månen og stjernene som du har dannet,
hva er da et menneske at du tenker på ham,
et menneskebarn at du sørger for det?

Lite ringere enn englene gjorde du ham,
kronet ham med herlighet og ære.
Du satte ham over dine henders verk,
alt la du under hans føtter.

Småfe og okser i samlet flokk,
villdyr i skog og mark,
himmelens fugler og fisk i hav,
alt som farer på havets veier.

2. lesning

Rom 5,1–5
Til Gud ved Kristus i kjærligheten som er utgydt ved Ånden

Brødre, siden vi da er rettferdiggjort gjennom troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham var det vi fikk adgang til den nådestand som vi nå befinner oss i, og vi priser oss lykkelige over vårt håp om Guds herlighet. Ja, ikke bare det; til og med våre trengsler priser vi oss lykkelige over, ettersom vi vet at trengsel skaper standhaftighet, og en standhaftighet som har bestått sin prøve, bærer frukt i håpet. Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er blitt utgydt i våre hjerter, ved Den Hellige Ånd som vi har mottatt.

Halleluja

Jf. Åp 1,8

Halleluja. Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd,
Gud som er og som var og som kommer. Halleluja.

Evangelium

Joh 16,12–15
Alt hva min Far eier, er også mitt; det er av mitt Ånden skal ta og forkynne dere.

På den tid sa Jesus til disiplene:

«Ennå har jeg meget å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, Sannhetens Ånd, da skal han føre dere frem til hele Sannheten. Intet skal han forkynne på egne vegne, bare hva han hører skal han si. Og da skal han bære bud om det som skal komme. Han skal kaste glans over meg, for det er av mitt han skal ta og forkynne dere. Alt hva min Far eier, er også mitt. Derfor var det jeg sa at det var av mitt han skulle ta og forkynne dere.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Ved Sannhetens Ånd gir Gud oss del i sin Visdom, Sønnen Jesus Kristus. La oss be Gud føre oss dypere inn i Visdommens mysterier:

L: Om at Kirken gjennom tilbedelse av Den Treenige Gud
må nå frem til stadig dypere erkjennelse
av de mysterier tanken ikke kan fatte.

L: For dem som har fått fornuft for å styre denne verden,
at de også må bøye seg i respekt for Åndens sannheter.

L: For dem som lider av mangel på håp,
at Ånden som Kristus skulle sende fra Gud,
må tenne håp og frimodighet i dem.

L: For oss som bekjenner Jesus som Guds Sønn,
at Ånden må skjenke oss visdom og forstand.

Himmelske Far,
du som sendte din Sønn til verden
og som fortsatt gir oss del i Den Hellige Ånd,
gi oss å ta imot dine gaver i tro og ydmykhet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vår Gud, vi påkaller ditt navn og ber deg: Helliggjør disse gaver som vi, dine tjenere, bringer deg, og gjør oss gjennom dem til en evig offergave for deg. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Den Helligste Treenighets mysterium

I sannhet, det er verdig og rett,
vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
du som med din enbårne Sønn og Den Hellige Ånd
er én Gud og én Herre,
ikke i én persons enhet,
men i det ene vesens Treenighet.
For hva vi etter din åpenbaring
tror om din herlighet,
det samme tror vi om din Sønn,
det samme tror vi om Den Hellige Ånd
uten noen forskjell.
Vi bekjenner den sanne og evige Guddom,
og tilber særpreget i deres personer,
enheten i deres vesen,
og jevnbyrdigheten i deres velde.
Den forherliges av engler og erkeengler,
kjeruber og serafer,
som aldri opphører å rope
alle dager med én røst:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Gal 4,6

Fordi dere er hans sønner, har Gud sendt sin Sønns ånd i deres hjerter, som roper: «Abba, Far!»

Slutningsbønn

Herre, vår Gud, vi har mottatt dette hellige sakrament og bekjent vår tro på den evige Trefoldighet og udelte enhet. La disse gaver bli oss til frelse for legeme og sjel. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse

Musikkforslag