1. uke i påsketiden, torsdag

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Visd. 10, 20-21

Din seierrike hånd, Herre, priste de i kor,
for visdommen åpnet de stummes munn
og gjorde barnetunger veltalende. Alleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Gloria brukes.

Kirkebønn

Allmektige Gud, du har samlet jordens mange folkeslag i bekjennelsen av ditt navn og gjenfødt dem i dåpens bad. La oss alle bli ett i troen og forenet ved en kristen livsferd.
Ved vår Herre…

Lesning

Apg 3,11–26

I de dager, siden mannen som hadde fått sin førlighet igjen, hele tiden holdt seg nær til Peter og Johannes, og ikke ville slippe dem, stimlet hele folket sammen om dem i Salomos buegang, helt overveldet. Da Peter så det, begynte han å tale til folket:

«Menn av Israel! Hvorfor er dere så forundret over dette? Hvorfor står dere der og ser på oss som om det var ved egen makt, eller for vår store fromhets skyld, at vi har kunnet gi denne mannen sin førlighet? Nei: Abrahams, Isaks og Jacobs Gud, våre fedres Gud, har opphøyet i herligheten sin tjener Jesus, han som dere utleverte til Pilatus og ikke ville kjennes ved - enda Pilatus hadde besluttet å gi ham fri. Dere derimot kalte ham skyldig, - ham, den Hellige og Rettferdige! - og mens dere forlangte nåde for en morder, drepte dere livets høvding! Men Gud reiste ham opp fra de døde; det er vi vidner på. Og det er ved troen på hans navn at denne mann som her står, og som dere selv kjenner, har fått sin styrke tilbake. Jesu navn har gjort dette, og den tro det navnet gir, har gitt ham sin fulle førlighet, som dere alle kan se.

Nå vet jeg nok, brødre, at dere visste ikke hva dere gjorde - og deres øvrighet ikke heller. Slik lot imidlertid Gud gå i oppfyllelse hva han alt i forveien hadde forkynt gjennom alle sine profeter, at hans Salvede skulle lide. Så fatt et nytt sinn og vend om, for at deres synder kan bli utslettet! Da skal Herren gi nytt liv til alle; da skal han sende den Salvede som han har bestemt for dere, Jesus, han som himmelen må huse inntil tiden for alle tings gjenopprettelse er inne - den som Gud har talt om fra de eldste tider, gjennom sine hellige profeters munn. Moses sa: 'Gud Herren vil oppreise en profet for dere, en av deres egne brødre, lik meg selv; og alt han sier dere, skal dere lytte til. Og enhver som ikke vil høre på ham, skal bli ryddet ut av folket.' På samme måte har profet efter profet, helt siden Samuel, forutsagt at disse tider skulle komme.

Men dere er efterkommere av profetene og arvinger til den pakt som Gud sluttet med deres fedre, da han sa til Abraham: 'Og gjennom din ætt skal alle jordens slekter finne velsignelse.' For dere, først av alle, har Gud nå oppreist sin tjener, og han sender ham for å bringe dere velsignelsen, ved å vende hver enkelt av dere bort fra sine synder.»

Responsoriesalme

Sal 8

Omkved: Herre, vår Herre, stort er ditt navn over den vide jord.

Herre, hva er et menneske at du tenker på ham,
et menneskebarn at du sørger for det.

Lite ringere enn englene gjorde du ham,
kronet ham med herlighet og ære.
Du satte ham over dine henders verk,
alt la du under hans føtter.

Småfe og okser i samlet flokk,
villdyr i skog og mark.
Himmelens fugler og fisk i hav,
alt som farer på havets veier.

Evangelievers

Halleluja. Dette er dagen som Herren har gjort, en dag til fryd og glede, Halleluja.

Evangelium

Luk 24,35–48

På den tid fortalte disiplene om det som hadde hendt på veien og hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt brødet. Mens de talte om dette, stod han selv der midt i blant dem og sa: «Fred være med dere!» Forskrekket og engstelige trodde de det var et gjenferd. Men han sa til dem: «Hvorfor er dere redde? Og hvordan kan dere tvile fremdeles? Se på mine hender og mine føtter: Det er jo meg. Rør ved meg og se selv: Et gjenferd har da ikke kjøtt og knokler, som dere ser jeg har.» Men fremdeles stod de der fulle av vantro og undring, de våget ikke tro for bare glede. Da sa Jesus: «Har dere noe å spise?» De gav ham et stykke stekt fisk, og han tok det og spiste mens de så på. Derpå sa han: «Det var dette jeg mente når jeg sa til dere, den tiden vi var sammen, at alt det som står skrevet om meg - i Moseloven, hos profetene og i salmene - måtte oppfylles.» Så åpnet han deres forstand for Skriftene, og sa til dem: «Slik står det altså skrevet: Messias skal lide døden og stå opp fra de døde på den tredje dag, og så skal det forkynnes i hans navn, fra Jerusalem av ut blant alle folkeslag, at de skal vende om og få sine synder tilgitt.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Elskede brødre og søstre! Ved å vise seg for disiplene og ved å oppfylle det han hadde lovet gav Jesus dem glede og frimodighet til å vitne om seg. La oss be om samme glede og frimodighet:

L: For Kirkens forkynnere
som kanskje engstes slik disiplene gjorde etter Jesu bortgang,
at de må bli stadfestet i troen på Den oppstandne.

L: For dem som bruker sin makt
til å skape frykt blant de troende,
at de selv må omvende seg ved synet av Guds gjerninger.

L: For de syke som har fått hjelp fra Herren,
at de glade må vitne om ham og takke Gud.

L: At vi med Åndens overbevisningskraft
må vitne for våre nærmeste
at Herren skal gi nytt liv til alle,
og på nytt sende Den salvede, Jesus.

Allmektige Gud, himmelske Far,
din oppstandne Sønn møtte disiplene da de holdt måltid.
La ham bringe oss glede og frimodighet når vi sitter til bords.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot det takkoffer vi frembærer for dem som er blitt gjenfødt i dåpens bad. Vi ber deg: Styrk dem med din nåde.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

1 Pet 2, 9

Utvalgte folk, forkynn storheten hos ham
som har kalt dere fra mørket inn i sitt overveldende lys.
Alleluja.

Slutningsbønn

Lytt til våre bønner, Herre,
og la denne hellige feiring av vår gjenløsning
bli oss til hjelp i dette hellige liv og føre oss frem til den evige glede.
Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag