2. søndag i advent (år C)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Jes 30,19.30

Sions folk, se Herren kommer med frelse til folkeslagene, og Herren skal la sin herlighets røst runge med fryd i deres hjerter.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Gloria brukes ikke.

Kirkebønn

Allmektige og miskunnsrike Gud, la ikke det daglige strev hindre oss i å løpe din Sønn i møte. Gi oss del i din himmelske visdom, så vi kan bli Kristi medarvinger, han som lever og råder …

1. lesning

Bar 5,1–9
Gud skal åpenbare din prakt

Jerusalem! Ta av deg dine sørgeklær og ikle deg det herlige skrud som Gud har gitt deg til evig tid. Kle deg i rettferdig-hetens kappe som er gitt deg av Gud, og la Den Eviges herlighet være diademet på ditt hode. For Gud skal åpenbare din prakt for alle land på jorden. Og Gud vil til evig tid gi deg navnet «Rettferdig Fred» og «Gudfryktig Herlighet».

Stå opp, Jerusalem, og still deg på høyden. Rett blikket mot øst og se dine barn samle seg fra vest og øst, på Den Helliges bud, glade over at Gud har kommet dem ihu. Til fots forlot de deg, drevet av fiender. Men Gud skal føre dem tilbake, båret med ære, som på en kongestol. For Gud har befalt at hvert høye fjell og hver haug skal jevnes, hver dal skal heves og bli flat mark, så Israel trygt kan vandre i Guds herlighet.

Skogene og hvert velluktende tre skal gi Israel skygge på Guds befaling. For Gud skal lede det jublende Israel i lyset av sin herlighet med den miskunn og rettferd som kommer fra ham.

Responsoriesalme

Sal 126 (125),1–2ab. 2cd–3. 4–5. 6

Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede.

Da Herren førte Sions fanger hjem,
var vi som drømmende.
Vår munn var full av latter,
vår tunge sang av fryd.

Da het det blant folkene:
«Store ting har Herren gjort for dem.»
Ja, Herren har gjort store ting med oss,
og vi ble fulle av glede.

Herre, la våre fanger strømme tilbake
som bekker over et uttørret land.
De som sår med tårer,
skal høste med frydesang.

Gråtende går de av sted
for å så sin sæd.
Jublende vender de hjem
og bærer fulle nek.

2. lesning

Fil 1,4–6. 8–11
Måtte dere være rene og plettfrie frem til Kristi dag

Brødre, hver gang jeg minnes dere i mine bønner, for å gå i forbønn for dere alle, er det med glede og med takk til min Gud; for jeg må da tenke på hvordan dere har sluttet opp om forkynnelsen av Evangeliet, like fra den første dag og til nå. Og så er jeg samtidig viss på at han som har begynt så god en gjerning blant dere, også vil føre den til ende, like frem til Kristi Jesu dag.

Ja, Gud er vitne på hvor meget jeg holder av dere, med den inderligste Kristi kjærlighet! Og dette er min bønn: At den kjærlighet dere har, stadig må vokse seg større, og føre dere frem til den erkjennelse og den innsikt som gir dere evne til å skjelne de virkelige verdier, slik at Kristi dag finner dere rene og plettfrie, og lar dere høste den fulle frukt av den rettferdighet, som Jesus Kristus virker i oss – Gud til lov og pris.

Halleluja

Luk 3,4–6

Halleluja. Gjør veien klar for Herren, jevn stiene ut for ham.
Alt som lever skal få se Guds frelse. Halleluja.

Evangelium

Luk 3,1–6
Alt som lever, skal se Guds frelse

Det var i det femtende år av Caesar Tiberius’ regjering, mens Pontius Pilatus var guvernør i Judea og Herodes landsfyrste i Galilea, hans bror Filip i Iturea og Trakonitis, Lysanias landsfyrste i Abilene, og Annas og Kaifas var yppersteprester – da talte Gud til Johannes, Sakarias’ sønn, ute i ødemarken.

Og han drog omkring i hele landet ved Jordan og forkynte at folket måtte vende om og la seg døpe, for å få tilgivelse for sine synder, slik som det står skrevet i boken med profeten Jesajas ord:

«En røst roper i ødemarken: Gjør veien klar for Herren, jevn stiene ut for ham! Hver dal skal fylles, hvert fjell, hver ås skal slettes, hver kroket vei skal rettes ut, hver ulendt sti bli jevn. Og alt som lever skal få se Guds frelse.»

Credo

Credo brukes.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Høyt elskede brødre og søstre! Gud kalte Johannes Døperen til å rydde vei for Herren. La oss i bønn vende oss til Gud:

L: For alle som forkynner Evangeliet,
at de med iver og troskap
må kalle menneskene til omvendelse og dåp.

L: At makthaverne i samfunnet
må fjerne alle urettferdige stengsler.

L: For dem som sørger og har det vondt,
at håp må bli tent i dem
ved budskapet om Guds Sønns komme til verden.

L: At vi ved omvendelse og bot
må følge kallet til å forberede Herrens fødselsfest.

Barmhjertige Gud, himmelske Far,
du har gitt oss botens sakrament.
Vi takker deg for denne dyre nåde
og ber deg gi oss å omvende oss til deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Allmektige Gud, se nådig til ditt folk, som i denne adventstid i tro og håp venter på festen for Kristi fødsel. Gjør vårt hjerte beredt for forløsningens gave, slik at julen kan bli en fest fylt av glede og tillit. Lytt til våre bønner i dag:

L: Herre Jesus Kristus, gi oss tiltro til evangeliets budskap, så vi kan prøve å følge de råd vi får.

L: Gi oss styrke til å se utover oss selv og bidra til at andre kan få del i din Kirkes liv og samfunn.

L: Gi oss gleden ved å stå sammen i forsøk på å bygge opp et levende fellesskap i vår menighet.

L: Gi hver av oss den indre kraft som trenges for virkelig å gi det vi har tenkt å gi.

L: Gi oss del i din glede som alltid bør være til stede som et grunnlag for våre bønner og våre handlinger.

Allmektige, evige Gud, full av tiltro venter ditt folk at Frelseren kommer og bringer fred. Se den lengsel som fyller både dine troende og hele skapningen, og fullend ditt verk ved Kristus, vår herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ydmykt ber vi at du lar deg forsone ved våre bønner og offergaver, og siden vi ikke har noen egen fortjeneste å støtte oss til, bønnfaller vi om din hjelp. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Adventsprefasjon I
Kristi første komme og Kristi gjenkomst

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
For ved sitt første komme delte han ydmykt med oss
menneskelivets kår,
for å oppfylle din vilje fra evighet av
og åpne for oss veien til frelse.
I glansen av sin herlighet skal han komme igjen,
for at vi engang i lyset skal eie den gave som er vårt håp,
mens vi ennå våker i troen.
Derfor synger vi med engler og erkeengler,
med troner og herredømmer,
og med hele den himmelske hærskare
din herlighets pris,
idet vi alle dager istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Bar 5,5; 4,36

Reis deg, Jerusalem, stig opp i det høye;
se gleden som kommer til deg fra din Gud.

Slutningsbønn

Herre, mettet med denne åndelige næring, bønnfaller vi deg at vi som har fått del i dette mysterium, må lære å dømme rett om de jordiske goder og holde fast ved de himmelske. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag