33. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jer 29,11.12.14

Så sier Herren: Mine tanker er fredens tanker og ikke tanker til ødeleggelse. Dere skal rope til meg, og jeg skal bønnhøre dere, og føre fangene hjem fra hvert sted i det fremmede.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du som er alle goders opphav, hjelp oss alltid å finne varig og fullkommen glede i å leve for deg. Ved vår Herre …

Lesning

1 Makk 4,36–37.52–59

Efter at Judas to ganger hadde drevet sine fiender på flukt, sa han og hans brødre til hverandre: Se, våre fiender er slått. La oss dra opp og rense templet og innvie det igjen.

Og hele hæren samlet seg og de drog opp til Sions berg. Så stod de tidlig opp om morgenen på den fem og tyvende dag i den niende måned, det er måneden kislev, i det hundre og åtte og firtiende år. Og de ofret offer efter loven på det nye brennofferalter som de hadde gjort. På den samme tid og på den samme dag hedningene hadde vanhelliget det, blev det innviet med sanger og spill på citarer, harper og cymbaler. Og alt folket falt ned på sitt ansikt og oppsendte lovsanger mot himmelen til ham som hadde gitt dem lykke. De høitideligholdt innvielsen av alteret i åtte dager, og de bar frem brennoffer med glede og ofret takkoffer og lovoffer. De prydet templets forside med gullkranser og småskjold, og de gjorde nye porter og kammere og forsynte dem med dører.

Og der blev en overmåte stor glede blandt folket; hedningenes hån var gjort til intet. Og Judas og hans brødre og hele Israels menighet fastsatte at alterets innvielsesdager skulde feires til sin tid, år efter år, i åtte dager fra den fem og tyvende dag i måneden kislev, med fryd og glede.

Responsoriesalme

1 Krøn 29,10

Omkved: Vi priser deg, Herre vår Gud, og lover ditt veldige navn.

Lovet være Herren, Israels Gud, vår Far, fra evighet til evighet.
Herre, deg tilhører storhet og makt,
uforanderlighet, glans og ære.
For alt i himmelen og på jorden tilhører deg.

Herre, kongsmakten er din,
uendelig er du, opphøyet over alle ting.
I din hånd er styrke og kraft,
du styrker og opphøyer den du vil.

Evangelievers

Halleluja. Mine får hører min stemme, sier Herren. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Halleluja.

Evangelium

Luk 19,45–48

På den tid gikk Jesus inn i templet og begynte å kaste ut dem som drev handel der, idet han sa: «Det står skrevet: 'Og mitt hus skal være et bønnens hus.' Men dere har gjort det til et røverrede.» Hver dag var han i templet og underviste. Yppersteprestene og de lovkyndige, såvel som folkets ledende menn ville gjerne få ryddet ham av veien. Men de visste ikke hvordan de skulle bære seg ad, for hele folket hang ved ham og hørte på ham.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Gud samler oss på dette sted for at vi skal høre hans ord og feire det eukaristiske offer. La oss tre frem for hans åsyn med bønn:

L: For hvert sted i hele verden,
at det må helliges ved at det reises gudshus
der Kirken feirer den hellige liturgi.

L: For alle som utfører viktige samfunnsfunksjoner,
at de må la seg korrigere av budskapet fra Gud.

L: For dem som lider
fordi Guds hus er gjort til et røverrede,
om hjelp fra Jesus Kristus som renset templet.

L: For våre prester og teologer,
om ydmykhet og tillit til Gud.

Barmhjertige Gud, himmelens og jordens Herre,
vi setter vår lit til deg og ber deg
komme våre bønner og påkallelser i møte.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la den gave vi har båret frem for deg, gi oss nåde til å tjene deg trofast og hjelp til å vinne det evige liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 73 (72),28

For meg er det godt å holde meg nær til Gud.
Jeg setter min lit til Herren.

Eller:

Kommunionsvers

Mark 11,23.24

Sannelig sier jeg dere: Alt dere ønsker og ber om, tro at dere har fått det, så skal det gis dere, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt dine hellige gaver og bønnfaller deg: La vår kjærlighet næres av det mysterium som din Sønn bød oss å feire til minne om seg, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Musikkforslag