Allesjelers dag (2. november)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Allesjelersdag

Dagens tre messer, se Norsk Missale, s. 634–636, kan anvendes valgfritt av celebranten. Nr. 1 av disse messer gjengis nedenfor.
Det kan velges mellom en rekke tekster til lesningene, responsoriesalme, halleluja og Evangelium. Tekstene nedenfor er eksempler på tekster som kan leses.
Når 2. november faller på en søndag, holder man messen for allesjelers dag.
Denne dag kan enhver prest feire tre messer, dog under overholdelse av det som ble fastsatt av pave Benedikt XV gjennom den ap.konst. Incrumentum Altaris Sacrificium, 10. august 1915: A.A.S. 7 (1915) s. 404–404

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. 1 Tess 4,14; 1 Kor 15,22

Likesom Jesus er død og oppstanden,
således skal også Gud føre til seg, med Jesus,
alle som sov inn i troen på ham,
og likesom alle dør i Adam,
således skal alle få livet tilbake i Kristus.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, lytt i nåde til våre bønner. Gi oss som bekjenner vår tro på din Sønn, den oppstandne, å styrkes i håpet om den oppstandelse som venter dine tjenere. Ved vår Herre …

1. lesning

2 Makk 12,43–46
Det var riktig og klokt gjort og viste at han regnet med oppstandelsen fra de døde

I de dager samlet Juda inn penger blant alle sine menn og fikk inn nærmere to tusen drakmer sølv. Disse pengene sendte han til Jerusalem for at det der kunne bæres frem et syndoffer. Det var riktig og klokt gjort og viste at han regnet med oppstandelsen fra de døde. For dersom han ikke hadde ventet at de falne skulle stå opp, hadde det vært unødvendig og tåpelig å be for de døde. Dessuten hadde han for øye den herlige lønn som venter dem som dør i troen på Gud – en from og gudfryktig tanke!

Derfor ordnet han med dette sonofferet for de døde, så de kunne bli løst fra sin syndeskyld.

Responsoriesalme

Sal 103 (102),8 og 10. 13–14. 15–16. 17–18

Omkved: Hos Herren er barmhjertighet,
og hos ham er forløsningens fylde.

Barmhjertig og nådig er Herren,
langmodig og rik på miskunn.
Han gjør ikke med oss etter våre synder
og gjengjelder ikke våre misgjerninger.

Som en far forbarmer seg over sine barn,
forbarmer Herren seg over dem som frykter ham.
For han vet hvordan vi er skapt,
han kommer ihu at vi er støv.

Menneskets dager er som gresset,
mennesket er som blomsten på marken,
når vinden farer forbi, er den borte,
og stedet der den stod, har glemt den.

Men Herrens miskunn varer fra evighet til evighet
over dem som frykter ham.
Og hans rettferd når fra slekt til slekt,
når fedrene holder hans pakt
og kommer hans bud ihu, så de lever etter dem.

2. lesning

Rom 8,31b–35.37–39
Hvem skal kunne skille oss fra Kristi kjærlighet?

Brødre, hvis Gud er for oss, hvem kan da være mot oss? Han som ikke sparte sin egen Sønn, men prisgav ham for oss alle, kan han annet enn med ham gi oss del i alle sine gaver?

Hvem vil våge å anklage dem Gud har utvalgt? For Gud er den som frikjenner. Hvem skal kunne sitte til doms over dem? For Kristus Jesus er død, ja, oppstanden, og troner ved Guds høyre hånd, og går nå i forbønn for oss.

Og hvem skal kunne skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare, sverdet?

Men midt i alt dette vinner vi en overveldende seier, ved ham som gav oss sin kjærlighet. Ja, jeg er overbevist om at hverken død eller liv, hverken engler eller «makter», hverken de ting som nå er eller de ting som skal komme, hverken sfærenes eller dypets «krefter», eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet, slik som den har vist seg i Kristus Jesus, vår Herre.

Sekvens

Sekvensen som tidligere hørte til på dagen, se Vreidedagen verdi tyner (LH653) eller Dies irae (LH652).

Halleluja

Joh 11,25a.26

Halleluja. Jeg er oppstandelsen og livet.
Den som tror på meg, skal aldri i evighet dø, sier Herren. Halleluja.

Evangelium

Joh 11,17–27 (kortere form: 11,21–27)
Jeg er Oppstandelsen og Livet

På den tid [kom Jesus til Betania og fant at Lasarus allerede hadde ligget fire dager i graven. Betania ligger bare omkring femten stadier fra Jerusalem, og mange av jødene var kommet til Marta og Maria for å trøste dem i sorgen over deres bror.

Da Marta hørte at Jesus nærmet seg, gikk hun ham imøte; Maria satt hjemme i huset.

Og så] sier Marta til Jesus: «Herre, dersom du hadde vært her, da ville min bror ikke vært død! – Men fremdeles vet jeg, at alt du ber Gud om, det gir han deg …»

Jesus svarer: «Din bror skal oppstå.»

Og Marta sier: «Jeg vet at han skal oppstå: Ved oppstandelsen på den ytterste dag.»

Jesus svarer på ny: «Jeg er Oppstandelsen og Livet. Den som tror på meg, skal leve, om han enn er død. Og enhver som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?»

Hun sier: «Ja, Herre; jeg er fullt forvisset om at du er Messias, Guds Sønn, han som skulle komme til verden.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Ved Guds nåde håper vi på syndenes forlatelse, oppstandelse og evig liv hos ham. La oss derfor vende oss til Gud i bønn:

L: For den stridende og den lidende Kirke,
om forening med den seirende Kirke.

L: For våre naboer, medborgere og landsmenn
som er gått bort det siste år.

L: For alle som kjemper med døden,
om vilje og hjelp til å gripe Guds nåde.

L: For våre familier og andre nærstående
som har forlatt denne verden i det siste år.

Barmhjertige Gud,
du som sendte din Sønn til verden for å frelse oss,
hør våre bønner og før oss gjennom døden
inn i det fullendte gudsrike.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Allmektige evige Gud, ved din Sønns oppstandelse knuste Du dødens makt og åpnet himlenes rike for de troende. Hør i dag våre bønner for alle de avdødes sjeler, og for oss som ennå vandrer i denne sorgens dal.

L: Vi ber for alle de avdøde som i dette liv tjente Deg og de troende som biskoper, prester og diakoner. At de for alltid i himmelen får skue opphavet for de hellige mysterier de forvaltet her på jorden.

L: Vi ber for alle de avdøde som i klosterlivet vitnet for verden ved liv viet Deg og de evangeliske råd. At de som elsket Deg over alt og alle må forenes med sine hellige brødre og søstre i himmelen.

L: Vi ber for alle de avdøde som ved dåpens sakrament ble Dine barn og løst fra arvesyndens vold. At deres tro på Kristus, som er Oppstandelsen og Livet, ved den Hellige Ånd, må føres hjem til det evige fedreland.

L: Vi ber for våre avdøde familiemedlemmer, venner og bekjente. At de som i dette liv gav oss kjærlighet og glede, må nå hjem til fredens bolig, og berede for oss en plass hos Deg.

L: Vi ber for alle som i det siste år har blitt kalt hjem fra dette liv, spesielt de som har måttet bøte med sine liv for troen på Kristus. At de, som Lasarus, må oppleve at døden leder til enhet med vår Frelser.

Himmelske Far, Du som skaper og opprettholder alt liv. Før ved Din hånd alle de avdøde sjeler hjem, så de med englene og alle de hellige for evig kan fryde seg i Ditt åsyn. Dette ber vi om ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta nådig imot disse offergaver. Gi dine hensovede tjenere del i din Sønns herlighet, og gjør oss alle til ett ved hans kjærlighets sakrament, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 11,25–26

Jeg er Oppstandelsen og Livet, sier Herren.
Den som tror på meg, skal leve, om han enn dør,
og hver den som lever og tror på meg,
skal i evighet ikke dø.

Slutningsbønn

Herre, vi har feiret påskens sakrament for våre brødre og søstre som er sovnet inn i Kristus, og vi ber deg at de må vandre inn til lysets og fredens bolig. Ved Kristus, vår Herre.