Den salige Jomfru Marias fødsel (8. september)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den salige Jomfru Marias fødsel

Messens tekster

Inngangsvers

La oss i glede feire den salige Jomfru Marias fødsel;
fra henne opprant rettferdighetens sol,
Kristus, vår Gud.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Gloria brukes.

Kirkebønn

Herre, gi dine tjenere din himmelske nåde, og la festen til ære for den salige Jomfru Marias fødsel bringe fred til oss som har sett vår frelse begynne da hun ble mor til din Sønn, han som lever og råder …

Lesning

Mi 5,1–4a
Når hun som skal føde, har født

Så sier Herren:

Men du, Betlehem, Efrata, den ringeste blant ættene i Juda! Fra deg lar jeg komme en mann som skal være hersker over Israel. Han har sitt opphav i gammel tid, han er fra eldgamle dager. Så lar Gud dem gå sine egne veier inntil hun som skal føde, har født. Da kommer resten av hans brødre tilbake til Israels sønner.

Han skal være hyrde i Herrens kraft, med makt og myndighet fra Herren sin Gud. Nå skal de bo i trygghet, for hans velde når til jordens ender. Han er freden som kommer.

Eller:

Lesning

Rom 8,28–30
Dem Gud har gjort til sine egne fra første ferd av, dem har han også bestemt til å bli dannet i hans Sønns bilde

Brødre, vi vet at Gud i alle ting er med og virker til det beste for dem som elsker ham, – dem som han har kalt ifølge sin plan. For dem Gud har gjort til sine egne fra første ferd av, dem har han også bestemt til å bli dannet i hans Sønns bilde, slik at hans Sønn blir den førstefødte blant en mengde brødre. Og de som han har bestemt til dette, dem har han også kalt; de han har kalt, dem har han rettferdiggjort; og de han har rettferdiggjort, dem har han også gitt del i sin herlighet.

Responsoriesalme

Sal 13 (12),6ab. 6cd

Omkved: Mitt hjerte fryder seg i Herren.

Jeg setter min lit til din kjærlighet, Herre.
La mitt hjerte juble over din frelse!

Jeg vil synge for Herren,
for han har gjort vel imot meg.

Evangelievers

Halleluja. Salig er du, hellige Jomfru Maria,
og høyt prisverdig,
for av deg er runnen rettferds sol, Kristus, vår Gud. Halleluja.

Evangelium

Matt 1,1–16.18–23 (kortere form: 1,18–23)
Det barn hun bærer, er blitt til ved Den Hellige Ånd

[Ættetavle for Jesus Messias, sønn av David, sønn av Abraham:

Abraham ble far til Isak, Isak ble far til Jakob, og Jakob ble far til Juda og hans brødre. Juda ble far til Peres og Zerah ved Tamar, Peres ble far til Hesron, som ble far til Ram, far til Amminadab, far til Nahsjon, far til Salma; Salma ble far til Boas ved Rahab. Boas ble far til Obed ved Ruth, Obed ble far til Isai, og Isai ble far til kong David.

David ble far til Salomo ved Urijas hustru, Salomo ble far til Rehabeam, far til Abija, far til Asa, far til Josjafat, far til Joram, far til Uzzija, far til Jotam, far til Ahas, far til Hiskija, far til Manasse, far til Amon, far til Josjija; og Josjija ble far til Jekonja og hans brødre, ved den tid da folket ble bortført til Babylon.

Etter folkeflytningen til Babylon ble Jekonja far til Sjealtiel, som ble far til Serubabel, far til Abiud, far til Eljakim, far til Asor, far til Sadok, far til Akim, far til Eliud, far til Eleasar, far til Mattan, far til Jakob, far til Josef, Marias mann. Og av henne ble Jesus født, han som kalles Messias (Kristus).]

Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Mens hans mor Maria var trolovet med Josef, og de ennå ikke var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn, ved Den Hellige Ånd. Josef, hennes husbond, var en rettskaffen mann; han ville ikke bringe skam over henne, men besluttet å skille seg fra henne i all stillhet.

Men som han gikk og tenkte på dette, viste Herrens engel seg for ham i drømme og sa til ham: «Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å føre Maria hjem som din hustru; for det barn hun bærer, er blitt til ved Den Hellige Ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus; for det er han som skal frelse sitt folk fra deres synder.»

Alt dette skjedde for at det skulle gå i oppfyllelse, som Herren forkynte ved profeten: «Jomfruen skal unnfange og føde en sønn, og hans navn skal være Emmanuel» (det betyr «Gud med oss»).

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Da Jomfru Maria ble født, kom menneskeheten et viktig skritt nærmere tidens fylde da Gud skulle oppfylle sine gamle frelsesløfter. La oss be:

L: Om at vi kristne og våre barn må innta den plass
Gud har tiltenkt oss i sin frelsesplan for verden.

L: At de som kalles til lederansvar i samfunnet,
må lære ydmykhet, tjenestevillighet og lydighet
av Jomfru Maria

L: For de syke og lidende,
at de må finne lindring og trøst på forbønn fra henne
som ble født til å føde Guds Sønn,
til å leve og lide med ham,
og til å tre med ham inn i Guds himmel.

L: Om sann og ekte Maria-fromhet her hos oss.

Himmelske Far og historiens Herre,
du som har en plan for hvert menneske,
lytt til Jomfru Marias forbønner for oss,
og før oss og våre barn på dine veier.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la din enbårne Sønn som ble menneske, komme oss til hjelp, han som helliget sin mors renhet da hun fødte ham. Han løse oss fra våre synder og gi at vår offergave blir deg til behag, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Jes 7,14; Matt 1,21

Se, en jomfru skal føde en sønn,
som skal frelse sitt folk fra dets synder.

Slutningsbønn

Herre, la jubel fylle din Kirke, den du har styrket med de hellige mysterier på denne fest til minne om Jomfru Marias fødsel, hun som gav verden håp og ble vår frelses morgenrøde. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse