3. julemesse (25. desember, juledag)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Des253)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Vår Herres Jesu Kristi Fødsel Herrens fødsel

Ad Missam in die – høytidsmesse

Messens tekster

Inngangsvers

Jes 9,6

Et barn er oss født, en sønn er oss gitt.
Herreveldet er lagt på hans skulder,
og hans navn skal være: Underfull Rådgiver.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Evige Gud, på underfull vis skapte du menneskenaturen, og enda herligere har du gjenløst den. Vi ber deg: Gi oss del i din Sønns guddom, han som ville dele vår menneskenatur, han som lever og råder …

1. lesning

Jes 52,7–10
Hele den vide jord får se frelsen fra vår Gud

Hvor fagre er deres føtter som kommer løpende over fjell og bringer gledesbud, som melder fred og bærer godt budskap, forkynner frelse og sier til Sion: «Din Gud er konge!» Hør, dine vaktmenn roper høyt, de jubler alle sammen. Like for sine øyne ser de at Herren vender tilbake til Sion.

Bryt ut i samstemmig jubel, Jerusalems ruiner! For Herren trøster sitt folk og løser ut Jerusalem. Herren viser sin hellige arm for alle folkeslags øyne. Hele den vide jord får se frelsen fra vår Gud.

Responsoriesalme

Sal 98 (97),1. 2–3ab. 3cd–4. 5–6

Omkved: Den vide jord har skuet frelsen fra vår Gud.

Syng en ny sang for Herren,
underfulle ting har han gjort.
Han har seiret ved sin høyre hånd,
ved sin hellige arm.

Herren har kunngjort sin frelse,
åpenbart sin rettferd for folkenes åsyn.
Han kom sin miskunn ihu,
sin trofasthet mot Israels barn.

Den vide jord har skuet
frelsen fra vår Gud.
Rop av glede for Herren, all jorden,
bryt ut i jubel og lovsang.

Syng for Herren til sitar,
til sitar med sangens røst.
Syng av glede for Herren, vår konge,
til trompeter og hornets klang.

2. lesning

Hebr 1,1–6
Gud har talt til oss gjennom Sønnen

Mange ganger og på mange måter talte Gud fordum til våre fedre gjennom profetene. Men nå, ved tidenes ende, har han talt til oss gjennom Sønnen – gjennom ham som han har innsatt som arving til alle ting, og ved hvem han også har skapt verden. Han er Guds herlighets strålende avglans, Guds vesens rene avbilde, og ved sitt mektige ord opprettholder han universet. Ved Majestetens høyre i det høye tok han sete, etter å ha bragt oss renselse for våre synder. Høyt over englene har han fått sin plass; for det navn han har fått i arv, er av en annen orden enn deres.

For til hvem blant englene har Gud noensinne sagt: «Du er min sønn, jeg har født deg i dag –» eller: «En far skal jeg være for ham, og en sønn skal han være for meg»? Og videre, når han fører sin førstefødte inn i verden, sier han: «Alle Guds engler skal tilbe ham!»

Halleluja

Halleluja. En hellig dag har lyst opp for oss.
Kom, alle folk, og tilbe Herren;
for i dag er et stort lys kommet ned til jorden! Halleluja.

Evangelium

Joh 1,1–18 (kortere form: 1,1–5.9–14)
Ordet ble menneske av kjøtt og blod, og oppslo sin bolig blant oss

I opphavet var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud; i opphavet var han hos Gud.

Alt ble skapt ved ham; uten ham er intet skapt.

Alt som er skapt, har sitt liv i ham; og Livet er menneskenes Lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke kunnet gripe det.

[Der var en mann, sendt fra Gud; hans navn var Johannes. Han kom for å vitne; han skulle vitne om Lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Han var ikke selv Lyset, men han skulle vitne om Lyset.]

Det sanne Lys, det som opplyser hvert menneske, kom nå selv til verden. Han var i verden, og ved ham er verden blitt til; men verden kjente ham ikke. Det var sitt eget han kom til, og hans egne tok ikke imot ham.

Men de som tok imot ham, dem gav han evne til å bli Guds barn; han som selv er født, ikke ved manns eller menneskes vilje, men av Gud.

Og Ordet ble menneske av kjøtt og blod, og oppslo sin bolig blant oss. Hans guddomsglans har vi sett – en herlighet som en enbåren Sønns, kommet fra Faderen og fylt av hans nåde og sannhet.

[Om ham vitner Johannes; han roper ut: «Det er om ham jeg har sagt: Han som kommer etter meg, er gått forbi meg. For før meg var han til.»

Og av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde; for ved Moses ble Loven gitt, men ved Jesus Kristus fikk vi del i hans nåde og hans sannhet.

Gud har ingen noensinne sett; men den enbårne Sønn, som dveler i Faderens favn, han har vist oss hvem han er.]

Credo

Man kneler ved ordene Han er blitt kjød…

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medtroende! Herren har denne dag oppfylt sine løfter gjennom profetene. La oss med glede og jubel vende oss til Ordet som ble menneske av kjøtt og blod og si «Frels oss ved din fødsel»:

L: Om at Kirken må stråle av glede
over Barnet som er oss født og Sønnen som er oss gitt,
og at gleden må gi gjenklang i hele verden.

L: At verdens ledere må se og la seg opplyse
av Lyset som skinner i mørket.

L: At de iblant oss som har det vondt,
må finne trøst og hjelp hos Ordet
som ble menneske av kjøtt og blod.

L: For våre familier og hjem i den fortsatte julefeiring,
at de må preges av fellesskap, fred og glede.

Herre Gud, himmelske Far,
du har sendt ditt Ord til verden.
Gi oss å kjenne ham, Kristus,
og med jubel ta imot dette Ord som er din Sønn.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Forbønnsforslag

I Kristus er Guds godhet og menneskevennlighet blitt synlig for oss. Dette er det store mysterium som vi aldri makter å forstå fullt ut. Kristus er kommet inn i vårt liv, og vi ber til Ham, vår Herre og Mester:

L: Du Guds Sønn, la Kirken over hele verden feire din fødsel slik at den virkelig betyr noe helt spesielt for oss kristne.

L: Kristus, la Kirken få oppleve ditt nye nærvær som en berikelse, slik at vi ut fra den kan få nye krefter og ny innsatsvilje.

L: For våre familier som kommer sammen i julens festglede, at de må få erfare enhet og harmoni, og konsentrasjon om de vesentlige ting.

L: La søkende mennesker få oppleve at du, Kristus, er Immanuel, Gud med oss.

L: La folkene få oppleve den fred og styrke som følger med at du er kommet til jorden og øver din innflytelse verden over.

Vi takker deg, vår Far i himmelen, at du er kommet oss helt nær i din sønn Jesus Kristus. Hør ditt folks bønner gjennom Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, med disse gaver skjenker du oss forsoning og forener oss på ny med deg. Vi ber deg: Ta imot vårt offer og la det helliggjøre vår tjeneste for deg. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

De eukaristiske bønner I-III har egne tilføyelser.

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 98 (97),3

Hele jordens krets har sett Guds frelse.

Slutningsbønn

Miskunnsrike Gud, i denne hellige fest har du skjenket oss din Sønn, verdens Frelser, som er født i dag. I ham er vi født på ny til et hellig liv. Vi ber deg: La oss nå frem til din evige herlighet. Ved ham, Kristus, vår Herre.

Utsendelse