Julaften (24. desember, vigilie)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Vår Herres Jesu Kristi Fødsel

Herrens fødsel

Ad Missam in Vigilia – helgaftenmesse

Messens tekster

Denne messe anvendes om aftenen 24. desember, før eller etter første julevesper.

Inngangsvers

Jf. 2 Mos 16,6–7

I dag skal dere kjenne at Herren kommer og frelser oss,
og i morgen skal dere se hans herlighet.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Herre, fra år til år skjenker du oss forventningen om vår frelse. La oss engang med trygghet møte din enbårne Sønn som dommer, likesom vi nå med glede tar imot ham som vår Frelser, han som lever og råder …

1. lesning

Jes 62,1–5
Herren finner behag i deg

Av kjærlighet til Sion vil jeg ikke tie, ikke bli trett av å tale om Jerusalem, til den Rettferdige stråler frem som morgenrøden, til Frelseren flammer som en fakkel.

Da skal folkene se din rettferd, jordens konger din herlighet. Med et nytt navn skal du nevnes, som Herrens munn skal forkynne. En prektig krone skal du være, et kongelig smykke i din Herres hånd.

Da kaller man deg ikke lenger «den forlatte», din jord en ødemark. Du skal kalles «min glede», og din jord skal kalles «ektehustru», for Herren finner behag i deg. Han vil ta din jord til ekte.

Som en ung mann tar en jomfru til ekte, slik vil din skaper ekte deg. Som brudgommen fryder seg over sin brud, slik skal din Gud ha sin glede i deg.

Responsoriesalme

Sal 89 (88),4–5. 16–17. 27 og 29

Omkved: Om Herrens nådegjerninger vil jeg synge til evig tid.

Med min utvalgte sluttet jeg en pakt,
svor David, min tjener, en ed.
Jeg har grunnfestet din ætt til evig tid.
Jeg bygger den en trone fra slekt til slekt.

Salig det folk som kan synge din lov.
De skal vandre i ditt åsyns lys.
I ditt navn skal de juble hele dagen.
De roser seg av din rettferd.

Han skal si: Du er min far,
min Gud, min frelses klippe.
Min trofasthet mot ham vil jeg evig bevare,
min pakt med ham skal stå fast.

2. lesning

Apg 13,16–17,22–25
Paulus’ vitnesbyrd om Kristus, Davids Sønn

Paulus kom til Antiokia i Pisidia, der reiste han seg i synagogen, hevet hånden og sa:

«Menn av Israel, og alle dere andre som frykter Gud, hør en gang på meg! Han som er Gud for dette folk Israel, han utvalgte våre fedre; han lot folket vokse under utlendigheten i Egypt; ved sin løftede arm førte han det ut derfra.

Og han opphøyet David til konge over dem. Det er han som han vitner om, der han sier: ‘Jeg har funnet David, Isais sønn, en mann etter mitt hjerte; han skal utføre alt hva jeg vil.’ Det er nå av hans ætt at Gud, tro mot sitt løfte, har oppreist Israels frelser, Jesus. Johannes hadde alt forberedt hans komme, ved å forkynne en dåp som tegn på omvendelse, for hele Israels folk. Da han stod ved slutten av sitt verk, sa Johannes: ‘Den dere tror jeg er, den er jeg ikke; men den som kommer etter meg, hans sandalrem er jeg ikke verdig til å løse.’»

Halleluja

Halleluja. I morgen skal jordens ondskap slettes ut,
og verdens Frelser skal herske over oss. Halleluja.

Evangelium

Matt 1,1–25 (kortere form: 1,18–21)
Ættetavle for Jesus Messias, sønn av David

[Ættetavlen for Jesus Messias, sønn av David, sønn av Abraham:

Abraham ble far til Isak, Isak ble far til Jakob, og Jakob ble far til Juda og hans brødre. Juda ble far til Peres og Zerah ved Tamar, Peres ble far til Hesron, som ble far til Ram, far til Amminadab, far til Nahsjon, far til Salma; Salma ble far til Boas ved Rahab. Boas ble far til Obed ved Ruth, Obed ble far til Isai, og Isai ble far til kong David.

David ble far til Salomo ved Urijas hustru, Salomo ble far til Rehabeam, far til Abija, far til Asa, far til Josjafat, far til Joram, far til Uzzija, far til Jotam, far til Ahas, far til Hiskija, far til Manasse, far til Amon, far til Josjija; og Josjija ble far til Jekonja og hans brødre, ved den tid da folket ble bortført til Babylon.

Etter folkeflytningen til Babylon ble Jekonja far til Sjealtiel, som ble far til Serubabel, far til Abiud, far til Eljakim, far til Asor, far til Sadok, far til Akim, far til Eliud, far til Eleasar, far til Mattan, far til Jakob, far til Josef, Marias mann.

Og av henne ble Jesus født, han som kalles Messias (Kristus).

Og således er det i alt fjorten slektledd fra Abraham til David, fjorten ledd fra David inntil folkeflytningen til Babylon, og fjorten ledd fra folkeflytningen og frem til Messias.]

Men med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til:

Mens hans mor Maria var trolovet med Josef, og de ennå ikke var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn, ved Den Hellige Ånd. Josef, hennes husbond, var en rettskaffen mann; han ville ikke bringe skam over henne, men besluttet å skille seg fra henne i all stillhet.

Men som han gikk og tenkte på dette, viste Herrens engel seg for ham i drømme og sa til ham: «Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å føre Maria hjem som din hustru; for det barn hun bærer, er blitt til ved Den Hellige Ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus; for det er han som skal frelse sitt folk fra deres synder.» – Alt dette skjedde for at det skulle gå i oppfyllelse, som Herren forkynte ved profeten: «Jomfruen skal unnfange og føde en sønn, og hans navn skal være Emmanuel» (det betyr «Gud med oss»).

Og da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde befalt ham, og førte sin hustru hjem til seg. Og uten at de var kommet sammen, fødte hun en sønn; og Josef gav ham navnet Jesus.

Credo

Man kneler ved ordene Han er blitt kjød…

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Høyt elskede brødre og søstre i Kristus! Også i år skal vi få feire Herrens fødsel. La oss med glede og jubel vende oss til ham i bønn idet vi roper «Frels oss ved din fødsel»:

L: Om at Kirken må stråle mer og mer av glede
over oppfyllelsen av Guds frelsesløfter.

L: For verdens herskere,
om vilje og evne til å skape fred på jorden.

L: For dem som føler seg langt borte fra Gud,
at de må komme nærmere ham
som kalles Emmanuel – Gud med oss –
og fylles av tillit og glede.

L: At vi med ekte kjærlighet
må bære frem vitnesbyrdet
om ham som Johannes Døperen vitnet om.

Herre Gud, himmelske Far,
Jesus Kristus er vår glede og vårt håp.
Vi takker deg fordi du lot ham bli født i verden,
og ber deg gi oss den fred og rettferd han bragte hit.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Vi legger våre gaver på ditt alter, Herre, for å feire at din Sønn ble menneske. Gi oss med fornyet glede å gå den kommende høytid i møte. Ved ham, Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

De eukaristiske bønner I-III har egne tilføyelser.

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Jf. Jes 40,5

Herrens herlighet skal åpenbares,
og alt kjød skal se Guds frelse.

Slutningsbønn

Herre, i sakramentet har vi mottatt din Sønns legeme og blod. Vi ber deg: Gi oss – ved feiringen av hans fødsel – del i det guddommelige liv. Ved ham, Kristus, vår Herre.

Utsendelse